مجتمع تجاری تفریحی سارا

گزینه‌ای مناسب برای سرمایه گذاری

ساخت مجتمع تجاری تفریحی “سارا” با هدف ایجاد فضایی مدرن، آرام، زیبا و مبتنی بردانش روز جهت تامین نیازهای معیشتی و تفریحی مردم منطقه رباط کریم و شهرستانهای همجوار از سال 1391 شمسی توسط بخش خصوصی آغاز گردید و پس از 4 سال فاز اول آن در آستانه بهرهبرداری قرارگرفته است. استقرار مجتمع، در منطقه در حال رشد و توسعه رباط کریم نشانگر بینش عمیق و خیرخواهانه سازندگان “سارا” است تا با این حرکت، گامی کوچک در راستای ارتقای رفاه عمومی برداشته شود و ضمن اشتغالزایی، افزایش ارزش منطقهای و دهها آورده دیگر، محلی برای گذران اوقات فراغت مردمان سرزمین ایران گردد و “سارا” سهمی در شاد زیستن اهالی دیار دیرینه رباط کریم داشته باشد.

Sara Complex